Placeholder image

UTBILDNINGFörsta året

Det första året ägnas till att ge de studerande en gedigen konstnärlig grund. Korta kurser i skilda tekniker och olika modeller för gestaltning avlöser varandra. Året har som mål att utveckla den studerandes konstnärliga uttrycks- och gestaltningsförmåga, samt ge de kunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier. Undervisningen är upplagd i block, där praktiskt arbete och teoretiska studier ska ge insikt om den konstnärliga processens möjligheter till problemlösning och kunskapssökande. Utbildningens fasta lärare bedriver kontinuerlig individuell handledning för att följa upp elevens egen utveckling.
Undervisningen bedrivs av fasta lärare samt en mängd gästlärare och ges i följande ämnen: teckning, måleri, skulptur/rum, digitala tekniker, performance, konsthistoria/konstteori och projekt.

Andra året

År två utvecklar den studerande sin förmåga att fördjupa och förverkliga en konstnärlig idé. Om det första året till stor del handlar om att öva sig i att gestalta det man ser, så handlar det andra studieåret om att gestalta vad man avser. Under studieåret varvas perioder av projektarbete och gemensamma kurser. Undervisningen bedrivs till stor del som projekt under handledning. Utbildningen kräver god självdisciplin och tydlig inriktning. Under läsåret har eleven möjlighet till egna val av fördjupningsområden. Undervisningen bedrivs i följande ämnen: gestaltning, projekt, presentation, konsthistoria/konstteori. Utbildningen avslutas med ett offentligt utställningsprojekt. Förutom fasta lärare bedrivs undervisningen av gästlärare som under korta perioder undervisar inom sitt specialområde. Skolan förser eleverna med material till fasta övningsuppgifter, men som elev behöver man under året köpa in visst material och några enklare verktyg.
Genomgången utbildning ger förberedelse för fortsatta studier vid högskola men utvecklar även den studerande till fortsatt egen konstnärlig verksamhet.


KURSPLAN